13-12-2023   14707

Thông tin tổng quan về Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA TRƯỜNG:

1. Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Đại học Luật TP. HCM được thành lập theo các văn bản sau:

- Quyết định số 199-QĐ/ĐT ngày 16/10/1982 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cán bộ tư pháp trước đây. Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp pháp lý;

- Quyết định số 357-CT ngày 25/12/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Phân hiệu Đại học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tư pháp;

- Quyết định số 368/QĐ-TC ngày 06/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đổi tên Phân hiệu Đại học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh thành Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 1234/GD&ĐT ngày 30/3/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ tách Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường Đại học Luật TP. HCM là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật. Trường Đại học Luật TP. HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước.

3. Trường Đại học Luật TP. HCM chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

II. TÊN GỌI, ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH:

- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Law, viết tắt là ULAW.

- Trụ sở chính: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.28) 39400989

- Fax: (84.28) 38265291

- Website: www.hcmulaw.edu.vn

- Email: ulaw@hcmulaw.edu.vn

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ngày truyền thống của Trường: Ngày 30 tháng 3

- Biểu trưng chính thức (logo):

- Khẩu hiệu (slogan): “Sáng tri thức - Vững công minh”

 

III. SỨ MẠNG, MỤC TIÊU:

1. Sứ mạng: Trường Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu: Trường Đại học Luật TP. HCM là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, hiện đại; góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng trong khoa học, nhất là khoa học pháp lý; có quan hệ quốc tế rộng rãi; giữ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy trong quan hệ với các cơ sở đào tạo khác, đặc biệt là các cơ sở đào tạo Luật ở các tỉnh phía Nam.

 

IV. CÁC NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Chương trình đào tạo chuẩn (đại trà):

- Ngành Luật;

- Ngành Quản trị - Luật;

- Ngành Quản trị kinh doanh;

- Ngành Luật Thương mại quốc tế;

- Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý).

2. Chương trình đào tạo chất lượng cao:

- Ngành Luật, giảng dạy bằng tiếng Anh, định hướng Luật Thương mại - Luật Dân sự - Luật Quốc tế;

- Ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, định hướng Luật Thương mại - Luật Dân sự - Luật Quốc tế;

- Ngành Luật, tăng cường tiếng Anh, định hướng Luật Hành chính - Tư pháp;

- Ngành Luật, tăng cường tiếng Pháp;

- Ngành Luật, tăng cường tiếng Nhật;

- Ngành Quản trị - Luật, tăng cường tiếng Anh;

- Ngành Quản trị kinh doanh, tăng cường tiếng Anh.

3. Chương trình liên thông ngành: 

- Ngành Luật liên thông ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý);

- Ngành Quản trị kinh doanh liên thông ngành Luật hoặc ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý);

- Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý) liên thông ngành Luật hoặc ngành Quản trị kinh doanh.

4. Chương trình liên kết quốc tế:

Chương trình liên kết cử nhân song bằng ngành Luật với Đại học Arizona (Hoa Kỳ).

 

V. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

- Hình thức đào tạo chính quy: Văn bằng 1 và văn bằng 2;

- Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: Văn bằng 1 và văn bằng 2;

- Hình thức đào tạo từ xa.

 

VI. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

- Trình độ Cử nhân;

- Trình độ Thạc sĩ;

- Trình độ Tiến sĩ.

CÁC TIN KHÁC